☰ menu

Alle rechten voorbehouden

Het is niet toegestaan deze website of een deel daarvan te kopiëren, te distribueren of door te sturen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent
Behalve in het geval van korte aanhalingen, beschouwingen en voor ander niet commercieel gebruik, zoals bepaald in de regelgeving rond copyrights.

Voor toestemming gebruik het onderstaand e-mailadres.All rights reserved.

No part of this website may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher.
Except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For permission requests, write to the publisher, at the email-address below.

    president@pijprokers.nl